Regulamin

Radioklub  Bydgoski

Regulamin

 

I.  Postanowienia ogólne

§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę Radioklub Bydgoski i zwane jest dalej Stowarzyszeniem.

§ 2
Podstawą działania Stowarzyszenia są przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 210) oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.

§ 3
Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

§ 4
1. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zwykłym w rozumieniu ustawy Prawo o stowarzyszeniach.
2. Stowarzyszenie nie posiada osobowości prawnej.

§ 5
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem miasta Bydgoszczy.

§ 6
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Bydgoszcz.

II. Cele i środki działania

§ 7
Celami Stowarzyszenia są:
1) działanie na rzecz rozwoju i promocji radiokomunikacji amatorskiej, amatorskiej satelitarnej oraz pokrewnych dziedzin krótkofalarskich;
2) popularyzowanie i upowszechnianie wiedzy, umiejętności i właściwych postaw społecznych wśród interesariuszy radiokomunikacji;
3) wspieranie rozwoju nauki i edukacji;
4) działanie na rzecz rozwoju telekomunikacji bezprzewodowej i satelitarnej;
5) działanie na rzecz integracji członków Stowarzyszenia.

§ 8
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) organizowanie i wspieranie organizowania wszelkich form kształcenia i samokształcenia, mających na celu podnoszenie poziomu wiedzy technicznej i umiejętności operatorskich;
2) podejmowanie przedsięwzięć popularyzujących radiokomunikację amatorską w społeczeństwie;
3) organizowanie i prowadzenie odczytów, prelekcji, konferencji i sympozjów;
4) organizowanie i prowadzenie wykładów, kursów i szkoleń;
5) organizowanie spotkań integracyjnych dla członków Stowarzyszenia;
6) współpracę oraz rozwijanie i utrzymywanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi podmiotami o podobnych lub zbliżonych celach działania;
7) współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi oraz placówkami i organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia.

III. Członkostwo

§ 9
1. Członkiem Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która zadeklaruje gotowość działania na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia określonych w § 7 niniejszego Regulaminu.
2. Przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia następuje w drodze uchwały Zarządu, podjętej po złożeniu Zarządowi przez wstępującego do Stowarzyszenia pisemnej deklaracji członkowskiej.
3. Ustanie członkostwa następuje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, złożonej Zarządowi na piśmie,
2) śmierci,
3) pozbawienia praw publicznych,
4) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych,
5) wykluczenia, w drodze uchwały Zarządu, z powodu:
a) nieprzestrzegania przepisów Regulaminu,
b) nieprzestrzegania uchwał Walnego Zebrania Członków,
c) działania na szkodę Stowarzyszenia.
4. Zarząd, w terminie 30 dni od daty podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 3 pkt 5, ma obowiązek doręczyć jej odpis osobie, której uchwała dotyczy.
5. Osobie, której dotyczy uchwała Zarządu w sprawie wykluczenia członka Stowarzyszenia, przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków.
6. Odwołanie można wnieść w ciągu 30 dni od daty otrzymania odpisu uchwały.
7. Odwołanie rozpatruje Walne Zebranie Członków na najbliższym posiedzeniu i jego uchwała jest ostateczna.

IV. Władze Stowarzyszenia

§ 10
Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków, zwane w dalszych przepisach Regulaminu Walnym Zebraniem,
2) Zarząd.

§ 11
1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia co najmniej raz na rok, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane w każdym czasie.
5. Zarząd powiadamia wszystkich członków Stowarzyszenia co najmniej na 7 dni przed terminem Walnego Zebrania o miejscu, porządku obrad oraz pierwszym i drugim terminie posiedzenia.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
1) z własnej inicjatywy,
2) na pisemny, uzasadniony wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.
7. Nadzwyczajne Walne Zebranie winno być zwołane w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku 1/3 członków Stowarzyszenia.
8. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje wyłącznie nad sprawami, dla rozpatrzenia których zostało zwołanie.
9. Uchwały Walnego Zebrania zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w pierwszym terminie – przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków, w drugim terminie (wyznaczonym nie wcześniej niż pół godziny po pierwszym terminie) – bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania.
10. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1) uchwalanie Regulaminu i jego zmian,
2) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
3) uchwalanie głównych kierunków i programów działaniu Stowarzyszenia,
4) wybór Zarządu,
5) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań merytorycznych i finansowych Stowarzyszenia,
6) określanie wysokości składki członkowskiej oraz trybu jej uiszczania,
7) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu o wykluczeniu członka,
8) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
9) podejmowanie uchwał w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§ 12
1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 członków.
2. Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu po wyborach i wybiera ze swojego grona Prezesa oraz Wiceprezesa i Skarbnika.
3. Pracą Zarządu kieruje Prezes.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.
5. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, a w razie jego nieobecności upoważniony przez Prezesa Wiceprezes lub Skarbnik, który o terminie, miejscu i porządku obrad powiadamia wszystkich członków Zarządu co najmniej na tydzień przed zebraniem.
6. Do kompetencji Zarządu należy:
1) realizowanie celów Stowarzyszenia,
2) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu,
3) realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
4) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
5) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania,
6) zwoływanie Walnych Zebrań,
7) przyjmowanie oraz wykluczanie członków Stowarzyszenia,
8) sporządzanie sprawozdań merytorycznych i finansowych Stowarzyszenia i przedstawianie ich Walnemu Zebraniu do zatwierdzenia.
7. Członkowie Zarządu wybierani są przez Walne Zebranie w głosowaniu tajnym, w pierwszym terminie – przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków, w drugim terminie (wyznaczonym nie wcześniej niż pół godziny po pierwszym terminie) – bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania.
8. Wyboru Zarządu Stowarzyszenia dokonuje się spośród członków, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.
9. W skład organu władzy wchodzą kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów.
10. Uchwały Zarządu zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.
11. Wygaśnięcie mandatu członka Zarządu następuje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji z funkcji i członkostwa w Zarządzie, złożonej Zarządowi na piśmie,
2) śmierci,
3) pozbawienia praw publicznych,
4) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych,
5) odwołania z funkcji i członkostwa przez Walne Zebranie w trybie określonym w § 11 ust. 9.

§ 13
1. W przypadku wygaśnięciu mandatu członka Zarządu, władzy tej przysługuje prawo uzupełnienia swego składu w drodze kooptacji dokonanej spośród członków Stowarzyszenia.
2. W tym trybie można uzupełnić nie więcej niż 1/3 składu organu pochodzącego z wyboru.

V. Majątek stowarzyszenia

§ 14
1. Stowarzyszenie uzyskuje środki na swoją działalność ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej.
2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Dla ważności oświadczeń woli składanych w imieniu Stowarzyszenia w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.
4. Dla ważności oświadczeń woli składanych w imieniu Stowarzyszenia w sprawach niemajątkowych wymagany jest podpis jednego z członków Zarządu.

VI. Postanowienia końcowe

§ 15
1. Stowarzyszenie może zostać rozwiązane uchwałą Walnego Zebrania.
2. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu się Stowarzyszenia, Walne Zebranie powołuje w drodze uchwały likwidatora.
3. Uchwałę o zmianie Regulaminu lub uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia i uchwałę o powołaniu likwidatora podejmuje Walne Zebranie w trybie określonym w § 11 ust. 9 Regulaminu.

§ 16
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach.