Łączność Kryzysowa

Bydgoska Sieć Łączności Kryzysowej RBnet

Celem RBnet jest organizowanie systemu łączności awaryjnej z wykorzystaniem alternatywnych źródeł zasilania, pomiędzy krótkofalowcami a jednostkami zarządzania kryzysowego oraz innymi podmiotami realizującymi zadania ratunkowe i ochronne w czasie zdarzeń kryzysowych.

RBnet jest wydzieloną jednostką strukturalną Radioklubu Bydgoskiego i działa pod jego patronatem.

RBnet powstała w wyniku przekształcenia Akademickiej Sieci Łączności Kryzysowej; nawiązuje do jej tradycji i dorobku.

RBnet współpracuje z SP EmCom, działającym w strukturze Polskiego Związku Krótkofalowców.

Terenem działania RBnet jest obszar objęty zasięgiem radiowym stacji członków sieci w paśmie 2m, ze szczególnym uwzględnieniem miasta Bydgoszczy i powiatu.

Członkiem RBnet może zostać osoba posiadająca aktualne Pozwolenie Radiowe na używanie urządzeń nadawczych lub nadawczo-odbiorczych w Służbie Radiokomunikacyjnej Amatorskiej.

Członkostwo w RBnet jest nieodpłatne i nie jest związane z obowiązkowym członkostwem w Radioklubie Bydgoskim. RBnet jest otwarta dla wolontariuszy łączności kryzysowej.

Ogłaszanie stanu gotowości Bydgoskiej Sieci Łączności Kryzysowej RBnet

  1. Stan gotowości ogłasza Koordynator RBnet lub podczas jego nieobecności jeden z zastępców.
  2. Do ogłoszenia stanu gotowości mogą zostać wykorzystywane następujące środki:
    a) komunikat na częstotliwości 144,950MHz (stacja pogodowa SR2WX),
    b) wiadomość email/sms do członków RBnet,
    c) komunikat na częstotliwości 145,225MHz.

Korzystamy z następujących częstotliwości:
Zakres HF
3.760 MHz LSB
7.110 MHz LSB
14.300 MHz USB
18.160 MHz USB
21.360 MHz USB

Zakres VHF/UHF
145.500 MHz FM
433.500 MHz FM

145.225MHz FM – „częstotliwość klubowa”