Regulamin RBnet

 

 

 

 

 

 

BYDGOSKA SIEĆ ŁĄCZNOŚCI KRYZYSOWEJ RBNET

REGULAMIN

§ 1
Sieć nosi nazwę Bydgoska Sieć Łączności Kryzysowej RBnet i zwana jest dalej RBnet.

§ 2
RBnet działa na podstawie przepisów prawa, a szczególnie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r., poz. 210), Regulaminu Radioklubu Bydgoskiego oraz postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 3
RBnet jest dobrowolnym, trwałym zrzeszeniem wolontariuszy.

§ 4
1. RBnet jest wydzieloną jednostką strukturalną Radioklubu Bydgoskiego i działa pod jego patronatem.
2. RBnet współpracuje z SP EmCom, działającym w strukturze Polskiego Związku Krótkofalowców.

§ 5
1. Terenem działania RBnet jest obszar objęty zasięgiem radiowym stacji członków sieci w paśmie 2m, ze szczególnym uwzględnieniem miasta Bydgoszczy i powiatu.
2. RBnet może uczestniczyć w działaniach o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym.

§ 6
Siedzibą RBnet jest miasto Bydgoszcz.

§ 7
Celem RBnet jest organizowanie systemu łączności awaryjnej z wykorzystaniem alternatywnych źródeł zasilania, pomiędzy krótkofalowcami a jednostkami zarządzania kryzysowego oraz innymi podmiotami realizującymi zadania ratunkowe i ochronne w czasie zdarzeń kryzysowych.

§ 8
RBnet stanowi wyłącznie dodatkowe źródło informacji dla organizacji sfery bezpieczeństwa publicznego i zarządzania kryzysowego.

§ 9
1. Członkiem RBnet może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która zadeklaruje gotowość działania na rzecz realizacji celu sieci, zarówno w czasie ćwiczeń, jak i w czasie trwania zdarzeń mających charakter kryzysu, klęski żywiołowej czy katastrofy.
2. Członkiem RBnet może zostać osoba posiadająca aktualne Pozwolenie Radiowe na używanie urządzeń nadawczych lub nadawczo-odbiorczych w Służbie Radiokomunikacyjnej Amatorskiej.
3. Członkostwo w RBnet jest nieodpłatne i nie jest związane z obowiązkowym członkostwem w Radioklubie Bydgoskim. RBnet jest otwarta dla wolontariuszy łączności kryzysowej.
4. Przyjęcie w poczet członków RBnet następuje po akceptacji Koordynatora, po wypełnieniu formularza w Centralnym Systemie Ewidencji SP EmCom.
5. Ustanie członkostwa następuje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do RBnet, złożonej Koordynatorowi na piśmie, lub emailem
2) śmierci,
3) pozbawienia praw publicznych,
4) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych,
3) wykluczenia, na wniosek Zebrania Członków Bydgoskiej Sieci Łączności Kryzysowej RBnet, w drodze uchwały Zarządu Radioklubu Bydgoskiego, z powodu:
a) nieprzestrzegania przepisów prawa,
b) nieprzestrzegania uchwał Zebrania Członków Bydgoskiej Sieci Łączności Kryzysowej RBnet lub uchwał Walnego Zebrania Członków Radioklubu Bydgoskiego,
c) działania na szkodę Radioklubu i/lub RBnet.
6. Koordynator, w terminie 30 dni od daty podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 3 pkt 5, ma obowiązek doręczyć jej odpis osobie, której uchwała dotyczy.
7. Osobie, której dotyczy uchwała Zarządu Radioklubu Bydgoskiego w sprawie wykluczenia członka RBnet, przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków Radioklubu Bydgoskiego.
8. Odwołanie można wnieść w ciągu 30 dni od daty otrzymania odpisu uchwały.
9. Odwołanie rozpatruje Walne Zebranie Członków Radioklubu Bydgoskiego na najbliższym posiedzeniu i jego uchwała jest ostateczna.

§ 10
1. Działalnością RBnet kieruje Koordynator wybierany przez Zebranie Członków Bydgoskiej Sieci Łączności Kryzysowej RBnet i zatwierdzany przez Zarząd Radioklubu Bydgoskiego.
2. Koordynator może powołać spośród członków RBnet dwóch zastępców.

§ 11
Zmian w niniejszym Regulaminie dokonuje Walne Zebranie Członków Radioklubu Bydgoskiego.

§ 12
RBnet może zostać rozwiązana uchwałą Walnego Zebrania Członków Radioklubu Bydgoskiego.

REGULAMIN OGŁASZANIA STANU GOTOWOŚCI
BYDGOSKIEJ SIECI ŁĄCZNOŚCI KRYZYSOWEJ RBNET

1. Stan gotowości ogłasza Koordynator RBnet lub podczas jego nieobecności jeden z zastępców.
2. Do ogłoszenia stanu gotowości mogą zostać wykorzystywane następujące środki:
a) komunikat na częstotliwości 144,950MHz (stacja pogodowa SR2WX),
b) wiadomość email/sms do członków RBnet,
c) komunikat na częstotliwości 145,225MHz.

Regulamin Bydgoskiej Sieci Łączności Kryzysowej RBnet został przyjęty uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Radioklubu Bydgoskiego w dniu 18 lipca 2018 roku.